Charity No: 2011/004180/08 - NPO No: 126-228 - PBO No: 930043067 - VAT No: 4200293472 021 910 1578 info@iris-house.org